VELP

MÁY CHIẾT XƠ BÁN TỰ ĐỘNG
Fiber Analyzers
MODEL: FIWE6
MÁY CHIẾT XƠ BÁN TỰ ĐỘNG
Fiber Analyzers
MODEL: FIWE3
MÁY CHIẾT BÉO TỰ ĐỘNG
Automatic Solvent Extractors
MODEL: SER158/6
MÁY CHIẾT BÉO TỰ ĐỘNG
Automatic Solvent Extractors
MODEL: SER158/3
MÁY CHIẾT BÉO BÁN TỰ ĐỘNG
Solvent Extractors
MODEL: SER148/6
MÁY CHIẾT BÉO BÁN TỰ ĐỘNG
Solvent Extractors
MODEL: SER148/3
BỘ THỦY PHÂN MẪU
HU6 Hydrolysis Unit
MODEL: HU6
MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM TỰ ĐỘNG
Automatic Kjeldahl Distillation Unit
MODEL: UDK159
MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM TỰ ĐỘNG
Automatic Kjeldahl Distillation Unit
MODEL: UDK149
MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM BÁN TỰ ĐỘNG
Semi-Automatic Kjeldahl Distillation Unit
MODEL: UDK139
MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM CƠ BẢN
Kjeldahl Distillation Unit
MODEL: UDK129
BỘ TRUNG HÒA HƠI ĐỘC
SMS Scrubber
MODEL: SMS
BƠM TUẦN HOÀN HÚT HƠI ĐỘC
Recirculating Water Pump
MODEL: JP
BỘ PHÁ MẪU TỰ ĐỘNG
Automatic Digestion Units
MODEL: DKL SERIES
BỘ PHÁ MẪU BÁN TỰ ĐỘNG
Semi-Automatic Units
MODEL: DK SERIES
MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT
Heating Magnetic Stirrers
MODEL: ARE
Scroll Up