COMETECH

MÁY ĐO CHỈ SỐ CHẢY CỦA NHỰA
Melt Flow Index Tester
MODEL: QC-652S
MÁY ĐO ĐỘ NÉN THÙNG
Box Compression Tester
MODEL: QC-121D2, QC-121M2F, QC-121M2F
MÁY ĐO ĐỘ BỤC
Bursting Strength Tester
MODEL: QC-116, QC-115
MÁY ĐO KÉO NÉN THỦY LỰC (300~2000kN)
Hydraulic Universal Testing Machine
MODEL: QC-958, QC-956, QC-954, QC-952
MÁY ĐO LỰC KÉO ĐỨT (500N)
Universal Testing Machines
MODEL: QC-528M1F
MÁY ĐO LỰC KÉO ĐỨT (2kN)
Universal Testing Machines
MODEL: QC-508 Series
MÁY ĐO LỰC KÉO ĐỨT (5kN)
Universal Testing Machines
MODEL: QC-548 Series
MÁY ĐO LỰC KÉO ĐỨT (20kN)
Universal Testing Machines
MODEL: QC-506 Series
MÁY ĐO LỰC KÉO ĐỨT (50kN)
Universal Testing Machines
MODEL: QC-505 Series
MÁY ĐO LỰC KÉO ĐỨT (100kN)
Universal Testing Machines
MODEL: QC-503 Series
MÁY ĐO LỰC KÉO ĐỨT (200kN)
Universal Testing Machines
MODEL: QC-502 Series
MÁY ĐO LỰC KÉO ĐỨT (300kN)
Universal Testing Machines
MODEL: QC-501 Series
MÁY ĐO LỰC KÉO ĐỨT (500kN)
Universal Testing Machines
MODEL: QC-500 Series
MÁY ĐO LỰC KÉO ĐỨT (600kN)
Universal Testing Machines
MODEL: QC-50A M2F
Scroll Up